Frysk

Foar it skriuwen, redigearjen of kontrolearjen fan Fryske teksten is Unique Support ek it krekte  adres. In kursus Frysk skriuwen by Afûk hat al hiel wat jierren lyn in soad dúdlikheid brocht yn ús memmetaal, en dit wurdt dan ek hiel wat brûkt yn de stikken dy’t skreaun binne. Wy prate Frysk mei mekoar, werom sille wy dizze taal dan net skriuwe?